Dalība projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001, PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

Pasūtītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Sadarbības partneri: ikviena Latvijas pašvaldība vai valsts profesionālās izglītības iestāde (VPII).

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas). Vairāk par projektu
  2022./2023.m.g. turpinām īstenot individuālu atbalstu izglītojamajiem, lai mazinātu mācību pārtraukšanas riskus, ko ir veicinājis attālinātais mācību process, kā arī dažādi mācīšanās traucējumi
   2021./2022.m.g. 1.semestrī 25 skolēniem no 2. - 10. klasei.  ir sagatavoti  individuālie atbalsta plāni, nodrošinot individuālas konsultācijas latviešu valodā, matemātikā un logopēdijā, kā arī pedagoga palīga atbalstu klātienes mācību stundās un konsultatīvo atbalstu mācīšanās prasmju pilnveidē. 
​Mācību gada sākumā 10.-12. septembrī Dobeles 1. vidusskolas zēni piedalījās jaunatnes iniciatīvas projekta "Mana nākotne - mana izvēle" noslēguma pasākumā - pārgājienā. 

   2020./2021.m.g. 1. semestrī tika sagatavoti 13 individuālie atbalsta plāni, nodrošinot individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī pedagoga palīga atbalstu klātienes mācību stundās. 2.semestrī atbalstu saņem 5 izglītojamie: konsultācijas matemātikā un konsultatīvo atbalstu. Konsultatīvais atbalsts turpinās arī attālinātajā mācību procesā, un sadarbībai tiek izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, zoom platforma vai saziņa WhatsApp.
   Tiek īstenots jaunatnes iniciatīvas projekts “Mana nākotne – mana izvēle”, ko realizē  Rīgas Vīru Grupa (Riga Men’s Group). Biedrība dibināta ar domu veicināt katra biedra attīstību un  stiprināt vīrišķo tikumu attīstību sabiedrībā. Savu darbību vīru grupa balsta uz principiem - godīgums,  atvērtība un autentiskums
Projekta ilgtermiņa mērķis – palīdzēt Dobeles 1. vidusskolas un 15. - 19. gadu skolēniem (jauniešiem/pusaudžiem) apzināt vīrišķības pamatus (izturība, atbildība, iniciatīva, uzmanība, prasme sajust, ieklausīties, intelekts, zināšanas, stratēģiskā domāšana un plānošana, taisnīgums, sadarbības un līderības māksla, un orientācijā uz kopējo labumu) caur praktiskām darbībām, atklājot un apgūstot šos galvenos vīrieša personības elementus mijiedarbībā ar Rīgas Vīru grupas pārstāvjiem.

Interesi par dalību šajās aktivitātēs izrādīja 12. un 9. klašu zēni. Klātienes mācību periodā ceturtdienās notika dažādas semināru un praktiskās nodarbības, kā arī 18. - 19.09.2020.  “Piedzīvojuma diena un nakts” Raiskumā un tā apkārtnē. Šobrīd jaunieši tiekas un sarunājas zoom platformā un WhatsApp lietotnē, diskutējot par tādām tēmām kā attiecības, spēks un emocijas, atkarības.