Izglītojamo mācību sasniegumu
​vērtēšanas kārtība
Kārtība, kādā tiek nodrošināta izglītības organizācija un norises nosacījumi
Dobeles 1.vidusskolā